Terminology quiz

Question Answers Right answer
Fore fist
Seiken
Washide
Keito
Tettsui
Palm heel
Washide
Uraken
Teisho
Nakadaka-ken
Eagle hand
Kumade
Washide
Uraken
Hiraken
Bent wrist
Seiken
Ippon-ken
Kakuto
Seiryuto
Chicken head wrist
Kumade
Keito
Nakadaka-ken
Hiraken
Hammer first
Tettsui
Ippon-ken
Washide
Kakuto
Bear hand
Nakadaka-ken
Hiraken
Kumade
Teisho
One knuckle fist
Ippon-ken
Tettsui
Seiken
Uraken
Middle finger knuckle fist
Keito
Seiken
Tettsui
Nakadaka-ken
Ox jaw hand
Nakadaka-ken
Uraken
Tettsui
Seiryuto