Terminology quiz

Question Answers Right answer
Square stance
Shiko-dachi
Musubi-dachi
Zenkutsu-dachi
Hangetsu-dachi
Hour-glass stance
Neko-ashi-dachi
Sanchin-dachi
Zenkutsu-dachi
Kiba-dachi
Front stance
Kokutsu-dachi
Zenkutsu-dachi
Heiko-dachi
Heisoku-dachi
Rooted stance
Neko-ashi-dachi
Shizentai
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Teiji-dachi
Open leg stance (yoi)
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Hachiji-dachi
Heiko-dachi
Shiko-dachi
Informal attention stance (toes together)
Hachiji-dachi
Hangetsu-dachi
Heisoku-dachi
Kiba-dachi
L stance
Shizentai
Renoji-dachi
Heiko-dachi
Heisoku-dachi
Cat stance
Sanchin-dachi
Shizentai
Neko-ashi-dachi
Renoji-dachi
Informal attention stance (toes apart)
Kiba-dachi
Teiji-dachi
Musubi-dachi
Hachiji-dachi
Side (straddle) stance
Kiba-dachi
Teiji-dachi
Hangetsu-dachi
Renoji-dachi