Terminology quiz

Question Answers Right answer
Half-moon stance
Hangetsu-dachi
Musubi-dachi
Shizentai
Teiji-dachi
Front stance
Shizentai
Kokutsu-dachi
Zenkutsu-dachi
Heisoku-dachi
Informal attention stance (toes apart)
Musubi-dachi
Kosa-dachi
Shiko-dachi
Uchi-hachiji-dachi
Rooted stance
Kosa-dachi
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Hachiji-dachi
Musubi-dachi
Informal attention stance (toes together)
Heisoku-dachi
Kosa-dachi
Shizentai
Teiji-dachi
Cat stance
Uchi-hachiji-dachi
Hachiji-dachi
Musubi-dachi
Neko-ashi-dachi
Open leg stance (yoi)
Hachiji-dachi
Sanchin-dachi
Shiko-dachi
Kosa-dachi
Inverted open leg stance
Neko-ashi-dachi
Kosa-dachi
Uchi-hachiji-dachi
Kokutsu-dachi
Hour-glass stance
Hachiji-dachi
Uchi-hachiji-dachi
Zenkutsu-dachi
Sanchin-dachi
Natural position
Shizentai
Uchi-hachiji-dachi
Kiba-dachi
Hangetsu-dachi