Terminology quiz

Question Answers Right answer
Hour-glass stance
Teiji-dachi
Sanchin-dachi
Hangetsu-dachi
Musubi-dachi
Open leg stance (yoi)
Hachiji-dachi
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Shizentai
Kokutsu-dachi
Half-moon stance
Hangetsu-dachi
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Musubi-dachi
Sanchin-dachi
Informal attention stance (toes together)
Kosa-dachi
Heisoku-dachi
Renoji-dachi
Hangetsu-dachi
Square stance
Shiko-dachi
Heisoku-dachi
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Renoji-dachi
Front stance
Renoji-dachi
Musubi-dachi
Zenkutsu-dachi
Heisoku-dachi
Natural position
Teiji-dachi
Uchi-hachiji-dachi
Hachiji-dachi
Shizentai
Informal attention stance (toes apart)
Kokutsu-dachi
Kosa-dachi
Hangetsu-dachi
Musubi-dachi
Cat stance
Teiji-dachi
Hangetsu-dachi
Hachiji-dachi
Neko-ashi-dachi
Rooted stance
Shiko-dachi
Hachiji-dachi
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Renoji-dachi