Terminology quiz

Question Answers Right answer
Informal attention stance (toes together)
Kiba-dachi
Heisoku-dachi
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Kosa-dachi
Rooted stance
Hangetsu-dachi
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Uchi-hachiji-dachi
Shizentai
Side (straddle) stance
Teiji-dachi
Kokutsu-dachi
Uchi-hachiji-dachi
Kiba-dachi
Square stance
Shiko-dachi
Heisoku-dachi
Kokutsu-dachi
Zenkutsu-dachi
Open leg stance (yoi)
Hachiji-dachi
Kokutsu-dachi
Kiba-dachi
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
T stance
Sanchin-dachi
Teiji-dachi
Kiba-dachi
Kokutsu-dachi
Cat stance
Musubi-dachi
Neko-ashi-dachi
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Shizentai
Half-moon stance
Renoji-dachi
Shizentai
Hachiji-dachi
Hangetsu-dachi
Crossed feet stance
Zenkutsu-dachi
Kokutsu-dachi
Kosa-dachi
Neko-ashi-dachi
Informal attention stance (toes apart)
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Kosa-dachi
Musubi-dachi
Shizentai