Terminology quiz

Question Answers Right answer
Open leg stance (yoi)
Teiji-dachi
Hachiji-dachi
Shizentai
Zenkutsu-dachi
Inverted open leg stance
Zenkutsu-dachi
Uchi-hachiji-dachi
Teiji-dachi
Kosa-dachi
Half-moon stance
Teiji-dachi
Heiko-dachi
Hachiji-dachi
Hangetsu-dachi
Rooted stance
Kiba-dachi
Heisoku-dachi
Hangetsu-dachi
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
L stance
Hangetsu-dachi
Uchi-hachiji-dachi
Shiko-dachi
Renoji-dachi
Front stance
Hangetsu-dachi
Uchi-hachiji-dachi
Neko-ashi-dachi
Zenkutsu-dachi
Crossed feet stance
Heiko-dachi
Kosa-dachi
Zenkutsu-dachi
Kokutsu-dachi
Parallel stance
Shiko-dachi
Heiko-dachi
Musubi-dachi
Kiba-dachi
Cat stance
Kokutsu-dachi
Hangetsu-dachi
Neko-ashi-dachi
Shiko-dachi
T stance
Renoji-dachi
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Teiji-dachi
Uchi-hachiji-dachi